ਬੇਦਾਅਵਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ [email protected]

ਕਸਟਮ GPTS ਲਈ ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - https://customgpts.net - ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ GPTS ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਕਸਟਮ GPTS) 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਸਟਮ GPTS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਖਰਾਬ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ "ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਹਿਮਤੀ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਦਾਅਵਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।